Home
 
 

Das Land der Investoren


Firmenname (chinesisch): 常柴股份有限公司
Firmenname (Englisch): CHANGCHAI COMPANY, LIMITED
Firmenname (Englisch) für kurz: CHANGCHAI CO., LTD
Totalstammkapital: 561374326 Aktien (411374326 A-Aktien und 150000000 B-Aktien)
Auflistungsplatz: Börse von Shenzhen

Aktienname: Suchangchai A Aktiencode: 000570 Registrierungsdatum: 1.Juli.1994
Aktienname: Suchangchai B Aktiencode: 200570 Registrierungsdatum: 13.Sept.1996


 
Echtzeit  stock code [000570]  stock code [200570]  
 
Kontakt

Sekretär des Ausschusses von Direktoren: Herr He Jianjiang

Wertpapiere-Angelegenheits-Vertreter: Herr He Jianjiang

Contact Address:
No. 123, Huaide Middle Road, Changzhou, Jiangsu, China

Tel: (86) 519-68683155,(86) 519-86610041

Fax: (86) 519-86630954

E-mail: ccsjc@changchai.com,
cchjj@changchai.com

 

 

Details link:http://stock.jrj.com.cn/cominfo/sshq_000570.htm

Company bulletin、periodic report Query link: http://disclosure.szse.cn/m/drgg000570.htm